VERKTYGLIGHET

DSC_0453.JPG
 
 

Verktyglighet

Bachelor degree work, ceramics & glass, Konstfack

 

Based on my own background as a studio glassblower, I have explored the hidden knowledge that my body and my craft holds. Through the repetitive making of a single form for 120 hours, saved in a chronological order, I look at my body’s knowledge from a new perspective.

A process of storytelling; a tool from which I can study my body and this craft with.

 

more images

 

 

Verktyglighet

Mitt kandidatarbete, keramik och glas, Konstfack. 

Handledare: Sara Isaksson From, Åsa Jungnelius & Cecilia Andersson.

 

Jag har skapat ett verktyg för att kunna synliggöra mina egna tysta kunskaper.

Under 120 timmar blåste jag en och samma form och sparade allt i en kronologisk ordning. Formen eller glaset blev ett verktyg genom vilket jag sedan kunde studera min kroppsliga inlärning utifrån.

Jag ser mitt verk som en processberättande dagbok. Ett utsnitt av ett arbete ur vilket jag sedan kan betrakta min kroppsliga inlärning ur ett nytt perspektiv; genom glaset. 

-Kroppslig inlärning ett begrepp som jag själv här formulerar för att beskriva inlärningen av motoriska kunskaper som fastnar i våra kroppar då vi utför samma rörelse repetitivt under en längre tid. Upplevelsen av att den egna kroppen gör saker automatiskt. Det handlar också om kroppens omedvetna kunskap som utför små val hela tiden utifrån tidigare erfarenheter och en motorik som utvecklas och preciseras över tid. Inom fysiologi och anatomi pratar man om muskelsinne och muskelminne där ämnet myelin isolerar nervtrådarna som förfinar och ökar reaktionshastigheten i våra rörelser.[1] Genom att upprepat ge samma nervcell samma signal så isoleras den och det skapas på så sett en snabbare färdväg; en motorväg som kan göra reaktionen upp till 30 gånger snabbare.

 

Syftet med detta arbete är att synliggöra min kroppsliga inlärning och tysta kunskap för mig själv och studera mitt eget görande från ett nytt perspektiv. Medvetandegöra omedvetna kunskaper. Att jag har använt min egen kropp eller tittat på min egen kropp är för att den är den jag har närmast till hands.

Jag är min egen försöksperson.

Mitt bidrag till forskning på det här området är på så sätt att använda mig av mitt eget konsthantverkande för att få kunskaper och inblickar i området kring tyst kunskap. Med förhoppningen att min konstnärliga öppenhet och bakgrund i görande och hantverk kan ge nya perspektiv kring kroppslig inlärning och tyst kunskap.

Jag vill väcka nyfikenhet hos en betraktare och synliggöra mitt arbete i en gestaltning för att väcka tankar kring konsthantverk, kunskapsfilosofi, personliga avtryck i materialet och hur en form sätter sig i händer och kropp.

 

Rapporten i sin helhet:

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:938025/FULLTEXT01.pdf

 

 

 

 

[1] Bjålie, Jan G, Haug, Egil, Sand, Olav, Sjaastad, Öystein V  (1998) , Människokroppen, Universitetsförlaget AS, Oslo, s. 104 f.